@article{xiao2015margin,
  title={Margin-Based Feed-Forward Neural Network Classifiers},
  author={Xiao, Han and Zhu, Xiaoyan},
  journal={arXiv preprint arXiv:1506.03626},
  year={2015}
}