CoAI

Towards Emotional Support Dialogue Systems

 • ACL 2021 (Long Paper)

Siyang Liu, Chujie Zheng, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, Minlie Huang

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering

 • ACL 2021 (Long Paper)

Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Diversifying Dialog Generation via Adaptive Label Smoothing

 • ACL 2021 (Long Paper)

Yida Wang,Yinhe Zheng,Yong Jiang,Minlie Huang

论文链接

Long Text Generation by Modeling Sentence-Level and Discourse-Level Coherence

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jian Guan,Xiaoxi Mao,changjie fan,Zitao Liu,Wenbiao Ding,Minlie Huang

论文链接

OpenMEVA: A Benchmark for Evaluating Open-ended Story Generation Metrics

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jian Guan,Zhexin Zhang,Zhuoer Feng,Zitao Liu,Wenbiao Ding,Xiaoxi Mao,Changjie Fan,Minlie Huang

论文链接

Robustness Testing of Language Understanding in Task-Oriented Dialog

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jiexi Liu, Ryuichi Takanobu, Jiaxin Wen, Dazhen Wan, Hongguang Li, Weiran Nie, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang

论文链接

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Pei Ke,Haozhe Ji,Yu Ran,Xin Cui,Liwei Wang,Linfeng Song,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接 代码下载

NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Fei Huang,Zikai Chen,Chen Henry Wu,Qihan Guo,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Hao Sun,Zhenru Lin,Chujie Zheng,Siyang Liu,Minlie Huang

论文链接

CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Chujie Zheng,Yong Liu,Wei Chen,Yongcai Leng,Minlie Huang

论文链接

HyKnow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Silin Gao,Ryuichi Takanobu,Wei Peng,Qun Liu,Minlie Huang

论文链接

Stylized Story Generation with Style-Guided Planning

 • Findings of ACL 2021 (Short Paper)

Xiangzhe Kong,Jialiang Huang,Ziquan Tung,Jian Guan,Minlie Huang

论文链接

EARL: Informative Knowledge-Grounded Conversation Generation with Entity-Agnostic Representation Learning

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Hao Zhou,Minlie Huang,Yong Liu,Wei Chen,Xiaoyan Zhu

Transferable Persona-Grounded Dialogues via Grounded Minimal Edits

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Chen Henry Wu,Yinhe Zheng,Xiaoxi Mao,Minlie Huang

论文链接

Self-training Improves Pre-training for Few-shot Learning in Task-oriented Dialog Systems

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Fei Mi, Wanhao Zhou, Fengyu Cai, Lingjing Kong, Minlie Huang, Boi Faltings

论文链接

When does Further Pre-training MLM Help? An Empirical Study on Task-Oriented Dialog Pre-training

 • EMNLP 2021(The Second Workshop on Insights from Negative Results in NLP)

Qi Zhu, Yuxian Gu, Lingxiao Luo, Bing Li, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Turn-Level User Satisfaction Estimation in E-commerce Customer Service

 • ECNLP 2021

Runze Liang, Ryuichi Takanobu, Fenglin Li, Ji Zhang, Haiqing Chen, Minlie Huang