CoAI

Large Language Models Are Not Robust Multiple Choice Selectors

 • ICLR 2024(Spotlight)

Chujie Zheng,Hao Zhou,Fandong Meng,Jie Zhou,Minlie Huang

MiniLLM: Knowledge Distillation of Large Language Models

 • ICLR 2024

Yuxian Gu,Li Dong,Furu Wei,Minlie Huang

Language Model Decoding as Direct Metrics Optimization

 • ICLR 2024

Haozhe Ji,Pei Ke,Hongning Wang,Minlie Huang

ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving

 • ICLR 2024

Zhibin Gou*,Zhihong Shao*,Yeyun Gong,yelong shen,Yujiu Yang,Minlie Huang,Nan Duan,Weizhu Chen

Depression Detection in Clinical Interviews with LLM-Empowered Structural Element Graph

 • NAACL 2024

Zhuang Chen, Jiawen Deng, Jinfeng Zhou, Jincenzi Wu, Tieyun Qian, Minlie Huang

Language Models Hallucinate, but May Excel at Fact Verification

 • NAACL 2024

Jian Guan, Jesse Dodge, David Wadden, Minlie Huang, Hao Peng

On Prompt-Driven Safeguarding for Large Language Models

 • ICML 2024

Chujie Zheng, Fan Yin, Hao Zhou, Fandong Meng, Jie Zhou, Kai-Wei Chang, Minlie Huang, Nanyun Peng

Towards Efficient and Exact Optimization of Language Model Alignment

 • ICML 2024

Haozhe Ji, Cheng Lu, Yilin Niu, Pei Ke, Hongning Wang, Jun Zhu, Jie Tang, Minlie Huang

Human vs. Generative AI in Content Creation Competition: Symbiosis or Conflict?

 • ICML 2024

Fan Yao, Chuanhao Li, Denis Nekipelov, Hongning Wang, Haifeng Xu

ToMBench: Benchmarking Theory of Mind in Large Language Models

 • ACL 2024

Zhuang Chen, Jincenzi Wu, Jinfeng Zhou, Bosi Wen, Guanqun Bi, Gongyao Jiang, Yaru Cao, Mengting Hu, Yonghui Li, Zexuan Xiong, Minlie Huang

EmoBench: Evaluation the Emotional Intelligence of Large Language Models

 • ACL 2024

Sahand Sabour, Siyang Liu, Zheyuan Zhang, June M. Liu, Jinfeng Zhou, Alvionna S. Sunaryo, Juanzi Li, Tatia M.C. Lee, Rada Mihalcea, Minlie Huang

Defending Large Language Models Against Jailbreaking Attacks Through Goal Prioritization

 • ACL 2024

Zhexin Zhang, Junxiao Yang, Pei Ke, Fei Mi, Hongning Wang, Minlie Huang

SafetyBench: Evaluating the Safety of Large Language Models

 • ACL 2024

Zhexin Zhang, Leqi Lei, Lindong Wu, Rui Sun, Yongkang Huang, Chong Long, Xiao Liu, Xuanyu Lei, Jie Tang, Minlie Huang

Scalable Oversight by Learning Decomposition From Human Feedback: A Case Study in Competitive Programming

 • ACL 2024

Jiaxin Wen, Ruiqi Zhong, Pei Ke, Zhihong Shao, Hongning Wang, Minlie Huang

CritiqueLLM: Towards an Informative Critique Generation Model for Evaluation of Large Language Model Generation

 • ACL 2024

Pei Ke, Bosi Wen, Zhuoer Feng, Xiao Liu, Xuanyu Lei, Jiale Cheng, Shengyuan Wang, Aohan Zeng, Yuxiao Dong, Hongning Wang, Jie Tang, Minlie Huang

Black-Box Prompt Optimization: Aligning Large Language Models without Model Training

 • ACL 2024

Jiale Cheng, Xiao Liu, Kehan Zheng, Pei Ke, Hongning Wang, Yuxiao Dong, Jie Tang, Minlie Huang

COKE: A Cognitive Knowledge Graph for Machine Theory of Mind

 • ACL 2024

Jincenzi Wu, Zhuang Chen, Jiawen Deng, Sahand Sabour, Helen Meng, Minlie Huang

KPT: Keyword-guided Pre-training for Grounded Dialog Generation

 • AAAI 2023

Qi Zhu,Fei Mi,Zheng Zhang,Yasheng Wang,Yitong Li,Xin Jiang,Qun Liu,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

Generating Coherent Narratives by Learning Dynamic and Discrete Entity States with a Contrastive Framework

 • AAAI 2023

Jian Guan,Zhenyu Yang,Rongsheng Zhang,Zhipeng Hu,Minlie Huang

Tailoring Language Generation Models under Total Variation Distance

 • ICLR 2023

Haozhe Ji,Pei Ke,Zhipeng Hu,Rongsheng Zhang,Minlie Huang

EVA2.0: Investigating Open-domain Chinese Dialogue Systems with Large-scale Pre-training

 • Machine Intelligence Research

Yuxian Gu; Jiaxin Wen; Hao Sun; Yi Song; Pei Ke; Chujie Zheng; Zheng Zhang; Jianzhu Yao; Lei Liu; Xiaoyan Zhu; Minlie Huang

Bridging the Gap between Synthetic and Natural Questions via Sentence Decomposition for Semantic Parsing

 • TACL 2023

Yilin Niu,Fei Huang,Wei Liu,Jianwei Cui,Bin Wang,Minlie Huang

A chatbot for mental health support: exploring the impact of Emohaa on reducing mental distress in China

 • Frontiers in Digital Health

SahandSabour,WenZhang,XiyaoXiao,YuweiZhang,YinheZheng,JiaxinWen,JialuZhao,MinlieHuang

Synthetic Prompting: Generating Chain-of-Thought Demonstrations for Large Language Models

 • ICML 2023

Zhihong Shao,Yeyun Gong,Yelong Shen,Minlie Huang,Nan Duan,Weizhu Chen

Pre-Training to Learn in Context

 • ACL 2023

Yuxian Gu,Li Dong,Furu Wei,Minlie Huang

CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation

 • ACL 2023

Jinfeng Zhou,Chujie Zheng,Bo Wang,Zheng Zhang,Minlie Huang

MoralDial: A Framework to Train and Evaluate Moral Dialogue Systems via Moral Discussions

 • ACL 2023

Hao Sun,Zhexin Zhang,Fei Mi,Yasheng Wang,Wei Liu,Jianwei Cui,Bin Wang,Qun Liu,Minlie Huang

DecompEval: Evaluating Generated Texts as Unsupervised Decomposed Question Answering

 • ACL 2023

Pei Ke,Fei Huang,Fei Mi,Yasheng Wang,Qun Liu,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

PAL: Persona-Augmented Emotional Support Conversation Generation

 • Findings of ACL 2023

Jiale Cheng,Sahand Sabour,Hao Sun,Zhuang Chen,Minlie Huang

AugESC: Dialogue Augmentation with Large Language Models for Emotional Support Conversation

 • Findings of ACL 2023

Chujie Zheng,Sahand Sabour,Jiaxin Wen,Zheng Zhang,Minlie Huang

Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning

 • Findings of ACL 2023

Chujie Zheng,Pei Ke,Zheng Zhang,Minlie Huang

Self-Supervised Sentence Polishing by Adding Engaging Modifiers

 • ACL-DEMO 2023

Zhexin Zhang,Jian Guan,Xin Cui,Yu Ran,Bo Liu,Minlie Huang

Enhancing Offensive Language Detection with Data Augmentation and Knowledge Distillation

 • Research 2023

Jiawen Deng,Zhuang Chen,Hao Sun,Zhexin Zhang,Jincenzi Wu,Satoshi Nakagawa,Fuji Ren,Minlie Huang

Building Multi-domain Dialog State Trackers from Single-domain Dialogs

 • EMNLP 2023

Qi Zhu,Zheng Zhang,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

Re3 Dial:Retrieve, Reorganize and Rescale Conversations for Long-Turn Open-Domain Dialogue Pre-training

 • EMNLP 2023

Jiaxin Wen,Hao Zhou,Jian Guan,Jie Zhou,Minlie Huang

Unveiling the Implicit Toxicity in Large Language Models

 • EMNLP 2023

Jiaxin Wen,Pei Ke,Hao Sun,Zhexin Zhang,Chengfei Li,Jinfeng Bai,Minlie Huang

Multi-Source Probing for Open-Domain Conversational Understanding

 • EMNLP 2023

Yuanxi Li,Hao Zhou,Jie Zhou,Minlie Huang

Enhancing Long-form Text Generation in Mental Health with Task-adaptive Tokenization

 • EMNLP 2023

Siyang Liu,Naihao Deng,Sahand Sabour,Yilin Jia,Minlie Huang,Rada Mihalcea

InstructSafety: A Unified Framework for Building Multidimensional and Explainable Safety Detector through Instruction Tuning

 • Findings of EMNLP 2023

Zhexin Zhang,Jiale Cheng,Hao Sun,Jiawen Deng,Minlie Huang

Enhancing Retrieval-Augmented Large Language Models with Iterative Retrieval-Generation Synergy

 • Findings of EMNLP 2023

Zhihong Shao,Yeyun Gong,yelong shen,Minlie Huang,Nan Duan,Weizhu Chen

CEM: Commonsense-aware Empathetic Response Generation

 • AAAI 2022

Sahand Sabour, Chujie Zheng, Minlie Huang

论文链接 代码下载

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning

 • ACL 2022 (Long Paper)

Yuxian Gu,Xu Han,Zhiyuan Liu,Minlie Huang

论文链接

Continual Prompt Tuning for Dialog State Tracking

 • ACL 2022 (Long Paper)

Qi Zhu,Bing Li,Fei Mi,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

CTRLEval: An Unsupervised Reference-Free Metric for Evaluating Controlled Text Generation

 • ACL 2022 (Long Paper)

Pei Ke, Hao Zhou, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

代码下载

Rethinking and Refining the Distinct Metric

 • ACL 2022 (Short Paper)

Siyang Liu,Sahand Sabour,Yinhe Zheng,Pei Ke,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark

 • Findings of ACL 2022

Hao Sun,Guangxuan Xu,Jiawen Deng,Jiale Cheng,Chujie Zheng,Hao Zhou,Nanyun Peng,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

LOT: A Story-Centric Benchmark for Evaluating Chinese Long Text Understanding and Generation

 • TACL 2022

Jian Guan,Zhuoer Feng,Yamei Chen,Ruilin He,Xiaoxi Mao,Changjie Fan,Minlie Huang

论文链接

Curriculum-Based Self-Training Makes Better Few-Shot Learners for Data-to-Text Generation

 • IJCAI 2022

Pei Ke, Haozhe Ji, Zhenyu Yang, Yi Huang, Junlan Feng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

LaMemo: Language Modeling with Look-Ahead Memory

 • NAACL 2022

Haozhe Ji, Rongsheng Zhang, Zhenyu Yang, Zhipeng Hu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

On the Learning of Non-Autoregressive Transformers

 • ICML 2022

Fei Huang, Tianhua Tao, Hao Zhou, Lei Li, Minlie Huang

论文链接

End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Semi-Structured Knowledge Management

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Silin Gao; Ryuichi Takanobu; Antoine Bosselut; Minlie Huang

论文链接

AdvExpander: Generating Natural Language Adversarial Examples by Expanding Text

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Zhihong Shao,Zhongqin Wu,Minlie Huang

论文链接

COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection

 • EMNLP 2022

Jiawen Deng, Jingyan Zhou, Hao Sun, Chujie Zheng, Fei Mi, Helen Meng, Minlie Huang

论文链接 代码下载

CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations

 • EMNLP 2022

Chujie Zheng, Jinfeng Zhou, Yinhe Zheng, Libiao Peng, Zhen Guo, Wenquan Wu, Zhengyu Niu, Hua Wu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Constructing Highly Inductive Contexts for Dialogue Safety through Controllable Reverse Generation

 • Findings of EMNLP 2022

Zhexin Zhang, Jiale Cheng, Hao Sun, Jiawen Deng, Fei Mi, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Minlie Huang

Chaining Simultaneous Thoughts for Numerical Reasoning

 • Findings of EMNLP 2022

Zhihong Shao, Fei Huang, Minlie Huang

AutoCAD: Automatically Generate Counterfactuals for Mitigating Shortcut Learning

 • Findings of EMNLP 2022

Jiaxin Wen, Yeshuang Zhu, Jinchao Zhang, Jie Zhou, Minlie Huang

A Unified Dialogue User Simulator for Few-shot Data Augmentation

 • Findings of EMNLP 2022

Dazhen Wan, Zheng Zhang, Qi Zhu, Lizi Liao, Minlie Huang

Automatic Comment Generation for Chinese Student Narrative Essays

 • EMNLP 2022 (demo)

Zhexin Zhang, Jian Guan, Guowei Xu, Yixiang Tian and Minlie Huang

Towards Emotional Support Dialogue Systems

 • ACL 2021 (Long Paper)

Siyang Liu, Chujie Zheng, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, Minlie Huang

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering

 • ACL 2021 (Long Paper)

Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Diversifying Dialog Generation via Adaptive Label Smoothing

 • ACL 2021 (Long Paper)

Yida Wang,Yinhe Zheng,Yong Jiang,Minlie Huang

论文链接

Long Text Generation by Modeling Sentence-Level and Discourse-Level Coherence

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jian Guan,Xiaoxi Mao,changjie fan,Zitao Liu,Wenbiao Ding,Minlie Huang

论文链接

OpenMEVA: A Benchmark for Evaluating Open-ended Story Generation Metrics

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jian Guan,Zhexin Zhang,Zhuoer Feng,Zitao Liu,Wenbiao Ding,Xiaoxi Mao,Changjie Fan,Minlie Huang

论文链接

Robustness Testing of Language Understanding in Task-Oriented Dialog

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jiexi Liu, Ryuichi Takanobu, Jiaxin Wen, Dazhen Wan, Hongguang Li, Weiran Nie, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang

论文链接

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Pei Ke,Haozhe Ji,Yu Ran,Xin Cui,Liwei Wang,Linfeng Song,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接 代码下载

NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Fei Huang,Zikai Chen,Chen Henry Wu,Qihan Guo,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Hao Sun,Zhenru Lin,Chujie Zheng,Siyang Liu,Minlie Huang

论文链接

CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Chujie Zheng,Yong Liu,Wei Chen,Yongcai Leng,Minlie Huang

论文链接

HyKnow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Silin Gao,Ryuichi Takanobu,Wei Peng,Qun Liu,Minlie Huang

论文链接

Stylized Story Generation with Style-Guided Planning

 • Findings of ACL 2021 (Short Paper)

Xiangzhe Kong,Jialiang Huang,Ziquan Tung,Jian Guan,Minlie Huang

论文链接

EARL: Informative Knowledge-Grounded Conversation Generation with Entity-Agnostic Representation Learning

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Hao Zhou,Minlie Huang,Yong Liu,Wei Chen,Xiaoyan Zhu

Transferable Persona-Grounded Dialogues via Grounded Minimal Edits

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Chen Henry Wu,Yinhe Zheng,Xiaoxi Mao,Minlie Huang

论文链接

Self-training Improves Pre-training for Few-shot Learning in Task-oriented Dialog Systems

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Fei Mi, Wanhao Zhou, Fengyu Cai, Lingjing Kong, Minlie Huang, Boi Faltings

论文链接

When does Further Pre-training MLM Help? An Empirical Study on Task-Oriented Dialog Pre-training

 • EMNLP 2021(The Second Workshop on Insights from Negative Results in NLP)

Qi Zhu, Yuxian Gu, Lingxiao Luo, Bing Li, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Turn-Level User Satisfaction Estimation in E-commerce Customer Service

 • ECNLP 2021

Runze Liang, Ryuichi Takanobu, Fenglin Li, Ji Zhang, Haiqing Chen, Minlie Huang

Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation

 • SIGDIAL 2020 (Best Paper)

Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

论文链接

A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset

 • NLPCC 2020 (Best Student Paper)

Yida Wang, Pei Ke, Yinhe Zheng, Kaili Huang, Yong Jiang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction

 • ACL 2020

Yilin Niu, Fangkai Jiao, Mantong Zhou, Ting Yao, Jingfang Xu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems

 • ACL 2020 (Demo Paper)

Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Dialogue Distillation: Open-domain Dialogue Augmentation Using Unpaired Data

 • EMNLP 2020 (Long Paper)

Rongsheng Zhang, Yinhe Zheng, Jianzhi Shao, Xiaoxi Mao, Yadong Xi, Minlie Huang

论文链接

Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge Graph

 • EMNLP 2020 (Long Paper)

Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

SentiLARE: Sentiment-Aware Language Representation Learning with Linguistic Knowledge

 • EMNLP 2020 (Long Paper)

Pei Ke, Haozhe Ji, Siyang Liu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Robustness Verification for Transformers

 • ICLR 2020

Zhouxing Shi, Huan Zhang, Kai-Wei Chang, Minlie Huang

论文链接

Robustness to Modification with Shared Words in Paraphrase Identification

 • Findings of EMNLP 2020 (Short Paper)

Zhouxing Shi, Minlie Huang

论文链接

Continual Learning for Natural Language Generation in Task-oriented Dialog Systems

 • Findings of EMNLP (Long Paper)

Fei Mi, Liangwei Chen, Mengjie Zhao, Minlie Huang, Boi Faltings

论文链接

Difference-aware Knowledge Selection for Knowledge-grounded Conversation Generation

 • Findings of EMNLP 2020 (Long Paper)

Chujie Zheng, Yunbo Cao, Daxin Jiang, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Learning Goal-oriented Dialogue Policy with Opposite Agent Awareness

 • AACL 2020

Zheng Zhang, Lizi Liao, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua, Zitao Liu, Yan Huang, Minlie Huang

论文链接

A Pre-training Based Personalized Dialogue Generation Model with Persona-sparse Data

 • AAAI 2020

Yinhe Zheng, Rongsheng Zhang, Xiaoxi Mao, Minlie Huang

论文链接

Challenges in Building Intelligent Open-domain Dialog Systems

 • TOIS 2020, 38(3): 1-32

Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Jianfeng Gao

论文链接

A Knowledge-Enhanced Pretraining Model for Commonsense Story Generation

 • TACL 2020

Jian Guan, Fei Huang, Zhihao Zhao, Minlie Huang

论文链接

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset

 • TACL 2020

Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接

Robust Reading Comprehension with Linguistic Constraints via Posterior Regularization

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2020, 28: 2500-2510

Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Out-of-domain Detection for Natural Language Understanding in Dialog Systems

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2020, 28: 1198-1209

Yinhe Zheng, Guanyi Chen, Minlie Huang

论文链接

Generating Commonsense Explanation by Extracting Bridge Concepts

 • AACL 2020 (Long Paper)

Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Minlie Huang

论文链接 代码下载

ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform

 • ACL 2019 (Best Demo Paper Nomination)

Sungjin Lee, Qi Zhu, Ryuichi Takanobu, Xiang Li, Yaoqin Zhang, Zheng Zhang, Jinchao Li, Baolin Peng, Xiujun Li, Minlie Huang, Jianfeng Gao

论文链接

ARAML: A Stable Adversarial Training Framework for Text Generation

 • EMNLP 2019

Pei Ke, Fei Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Long and Diverse Text Generation with Planning-based Hierarchical Variational Model

 • EMNLP 2019

Zhihong Shao, Minlie Huang, Jiangtao Wen, Wenfei Xu, Xiaoyan Zhu

论文链接

User Attention-guided Multimodal Dialog Systems

 • SIGIR 2019

Chen Cui, Wenjie Wang, Xuemeng Song, Minlie Huang, Xin-Shun Xu, Liqiang Nie

论文链接

ChID: A Large-scale Chinese IDiom Dataset for Cloze Test

 • ACL 2019

Chujie Zheng, Minlie Huang, Aixin Sun

论文链接

Domain-Constrained Advertising Keyword Generation

 • WWW 2019

Hao Zhou, Minlie Huang, Yishun Mao, Changlei Zhu, Peng Shu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Aggregating E-commerce Search Results from Heterogeneous Sources via Hierarchical Reinforcement Learning

 • WWW 2019

Ryuichi Takanobu, Tao Zhuang, Minlie Huang, Jun Feng, Haihong Tang, Bo Zheng

论文链接

Aspect-level Sentiment Analysis using AS-Capsules

 • WWW 2019

Yequan Wang, Aixin Sun, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Neural Multimodal Belief Tracker with Adaptive Attention for Dialogue Systems

 • WWW 2019

Zheng Zhang, Lizi Liao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua

论文链接

A Hierarchical Framework for Relation Extraction with Reinforcement Learning

 • AAAI 2019

Ryuichi Takanobu, Tianyang Zhang, Jiexi Liu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Relation Mention Extraction from Noisy Data with Hierarchical Reinforcement Learning

 • arXiv

Jun Feng, Minlie Huang, Yijie Zhang, Yang Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Memory-augmented Dialogue Management for Task-oriented Dialogue Systems

 • TOIS 2019, 37(3): 1-30

Zheng Zhang, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Feng Ji, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu

论文链接

Story Ending Selection by Finding Hints from Pairwise Candidate Endings

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019, 27(4): 719-729

Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Commonsense Knowledge Aware Conversation Generation with Graph Attention

 • IJCAI-ECAI 2018

Hao Zhou, Tom Yang, Minlie Huang, Haizhou Zhao, Jingfang Xu, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

An Interpretable Reasoning Network for Multi-Relation Question Answering

 • COLING 2018

Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

An Operation Network for Abstractive Sentence Compression

 • COLING 2018

Naitong Yu, Jie Zhang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Assigning personality/identity to a chatting machine for coherent conversation generation

 • IJCAI-ECAI 2018

Qiao Qian, Minlie Huang, Haizhou Zhao, Jingfang Xu, Xiaoyan Zhu

论文链接

A Weakly Supervised Method for Topic Segmentation and Labeling in Goal-oriented Dialogues via Reinforcement Learning

 • IJCAI-ECAI 2018

Ryuichi Takanobu, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Fenglin Li, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu, Liqiang Nie

论文链接 代码下载

Chat More: Deepening and Widening the Chatting Topic via A Deep Model

 • SIGIR 2018

Wenjie Wang, Minlie Huang, Xin-Shun Xu, Fumin Shen, Liqiang Nie

论文链接

Generating Informative Responses with Controlled Sentence Function

 • ACL 2018

Pei Ke, Jian Guan, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Learning to Collaborate: Multi-Scenario Ranking via Multi-Agent Reinforcement Learning

 • WWW 2018

Jun Feng, Heng Li, Minlie Huang, Shichen Liu, Wenwu Ou, Zhirong Wang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Emotional Chatting Machine: Emotional Conversation Generation with Internal and External Memory

 • AAAI 2018

Hao Zhou, Minlie Huang, Tianyang Zhang, Xiaoyan Zhu, Bing Liu

论文链接 代码下载

Reinforcement Learning for Relation Classification from Noisy Data

 • AAAI 2018

Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Augmenting End-to-End Dialogue Systems with Commonsense Knowledge

 • AAAI 2018

Tom Young, Erik Cambria, Iti Chaturvedi, Hao Zhou, Subham Biswas, Minlie Huang

论文链接

Linguistically Regularized LSTMs for Sentiment Classification

 • ACL 2017.

Qiao Qian, Minlie Huang, Jinhao Lei, Xiaoyan Zhu

论文链接

Encoding Syntactic Knowledge in Neural Networks for Sentiment Classification

 • TOIS 2017, 35(3): 1-27

Minlie Huang, Qiao Qian, Xiaoyan Zhu

论文链接

Context-aware natural language generation for spoken dialogue systems

 • COLING 2016

Hao Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

GAKE: Graph Aware Knowledge Embedding

 • COLING 2016

Jun Feng, Minlie Huang, Yang Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Product Review Summarization by Exploiting Phrase Properties

 • COLING 2016

Naitong Yu, Minlie Huang, Yuanyuan Shi, Xiaoyan Zhu

论文链接

Attention-based LSTM for Aspect-level Sentiment Classification

 • EMNLP 2016

Yequan Wang, Minlie Huang, Li Zhao, Xiaoyan Zhu

论文链接

A Sentence Interaction Network for Modeling Dependence between Sentences

 • ACL 2016

Biao Liu, Minlie Huang, Song Liu, Xuan Zhu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Semi-Supervised Multinomial Naive Bayes for Text Classification by Leveraging Word-Level Statistical Constraint

 • AAAI 2016

Li Zhao, Minlie Huang, Ziyu Yao, Rongwei Su, Yingying Jiang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Modeling Rich Contexts for Sentiment Classification with LSTM

 • arXiv

Minlie Huang, Yujie Cao, Chao Dong

论文链接

Sentiment Extraction by Leveraging Aspect-Opinion Association Structure

 • CIKM 2015

Li Zhao, Minlie Huang, Jiashen Sun, Hengliang Luo, Xiankai Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Learning Tag Embeddings and Tag-specific Composition Functions in Recursive Neural Network

 • ACL 2015

Qiao Qian, Bo Tian, Minlie Huang, Yang Liu, Xuan Zhu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Clustering Aspect-related Phrases by Leveraging Sentiment Distribution Consistency

 • EMNLP 2014

Li Zhao, Minlie Huang, Haiqiang Chen, Junjun Cheng, Xiaoyan Zhu

论文链接

Ranking Sentiment Explanations for Review Summarization Using Dual Decomposition

 • CIKM 2014

Lei Fang, Qiao Qian, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

New Word Detection for Sentiment Analysis

 • ACL 2014

Minlie Huang, Borui Ye, Yichen Wang, Haiqiang Chen, Junjun Cheng, Xiaoyan Zhu

论文链接

Estimating feature ratings through an effective review selection approach

 • KAIS 2014, 38(2): 419-446

Chong Long, Jie Zhang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Ming Li, Bin Ma

论文链接

Finding Nuggets in IP Portfolios: Core Patent Mining through Textual Temporal Analysis

 • CIKM 2012

Po Hu, Minlie Huang, Peng Xu, Weichang Li, Adam K. Usadi, Xiaoyan Zhu

论文链接

Using First-order Logic to Compress Sentences

 • AAAI 2012

Minlie Huang, Xing Shi, Feng Jin, Xiaoyan Zhu

论文链接

Quality-biased Ranking of Short Texts in Microblogging Services

 • IJCNLP 2011

Minlie Huang, Yi Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Generating Breakpoint-based Timeline Overview for News Topic Retrospection

 • ICDM 2011

Po Hu, Minlie Huang, Peng Xu, Weichang Li, Adam K. Usadi, Xiaoyan Zhu

论文链接

Learning to Identify Review Spam

 • IJCAI 2011

Fangtao Li, Minlie Huang, Yi Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Recommending MeSH Terms for Annotating Biomedical Articles

 • JAMIA 2011.

Minlie Huang, Aurelie Neveol, Zhiyong Lu

论文链接

GeneTUKit: a software for document-level gene normalization

 • Bioinformatics 2011, 27(7): 1032-1033

Minlie Huang, Jingchen Liu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Sentiment Analysis with Global Topics and Local Dependency

 • AAAI 2010

Fangtao Li, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Multi-Document Summarization by Information Distance

 • ICDM 2009

Chong Long, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Ming Li

论文链接

Answering Opinion Questions with Random Walks on Graphs

 • ACL 2009

Fangtao Li, Yang Tang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Towards Automatic Generation of Gene Summary

 • NAACL-HLT 2009 Workshop

Feng Jin, Minlie Huang, Zhiyong Lu, Xiaoyan Zhu

论文链接

A Generative Probabilistic Model for Multi-Label Classification

 • ICDM 2008

Hongning Wang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Discovering Patterns to Extract Protein-Protein Interactions from the Literature: Part II

 • Bioinformatics 2005 21(15):3294-3300.

Yu Hao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Ming Li

论文链接

Discovering patterns to extract protein-protein interactions from full texts

 • Bioinformatics 2004, 20(18): 3604-3612

Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Yu Hao, Donald G. Payan, Kunbin Qu, Ming Li

论文链接