CoAI

CEM: Commonsense-aware Empathetic Response Generation

 • AAAI 2022

Sahand Sabour, Chujie Zheng, Minlie Huang

论文链接 代码下载

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning

 • ACL 2022 (Long Paper)

Yuxian Gu,Xu Han,Zhiyuan Liu,Minlie Huang

论文链接

Continual Prompt Tuning for Dialog State Tracking

 • ACL 2022 (Long Paper)

Qi Zhu,Bing Li,Fei Mi,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

CTRLEval: An Unsupervised Reference-Free Metric for Evaluating Controlled Text Generation

 • ACL 2022 (Long Paper)

Pei Ke, Hao Zhou, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

代码下载

Rethinking and Refine The Metric Distinct

 • ACL 2022 (Short Paper)

Siyang Liu,Sahand Sabour,Yinhe Zheng,Pei Ke,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark

 • Findings of ACL 2022

Hao Sun,Guangxuan Xu,Jiawen Deng,Jiale Cheng,Chujie Zheng,Hao Zhou,Nanyun Peng,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

LOT: A Benchmark for Evaluating Chinese Long Text Understanding and Generation

 • TACL 2022

Jian Guan,Zhuoer Feng,Yamei Chen,Ruilin He,Xiaoxi Mao,Changjie Fan,Minlie Huang

论文链接

Curriculum-Based Self-Training Makes Better Few-Shot Learners for Data-to-Text Generation

 • IJCAI 2022

Pei Ke, Haozhe Ji, Zhenyu Yang, Yi Huang, Junlan Feng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

LaMemo: Language Modeling with Look-Ahead Memory

 • NAACL 2022

Haozhe Ji, Rongsheng Zhang, Zhenyu Yang, Zhipeng Hu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

On the Learning of Non-Autoregressive Transformers

 • ICML 2022

Fei Huang, Tianhua Tao, Hao Zhou, Lei Li, Minlie Huang

论文链接

End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Semi-Structured Knowledge Management

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Silin Gao; Ryuichi Takanobu; Antoine Bosselut; Minlie Huang

论文链接

AdvExpander: Generating Natural Language Adversarial Examples by Expanding Text

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Zhihong Shao,Zhongqin Wu,Minlie Huang

论文链接

Towards Emotional Support Dialogue Systems

 • ACL 2021 (Long Paper)

Siyang Liu, Chujie Zheng, Orianna Demasi, Sahand Sabour, Yu Li, Zhou Yu, Yong Jiang, Minlie Huang

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering

 • ACL 2021 (Long Paper)

Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

Diversifying Dialog Generation via Adaptive Label Smoothing

 • ACL 2021 (Long Paper)

Yida Wang,Yinhe Zheng,Yong Jiang,Minlie Huang

论文链接

Long Text Generation by Modeling Sentence-Level and Discourse-Level Coherence

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jian Guan,Xiaoxi Mao,changjie fan,Zitao Liu,Wenbiao Ding,Minlie Huang

论文链接

OpenMEVA: A Benchmark for Evaluating Open-ended Story Generation Metrics

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jian Guan,Zhexin Zhang,Zhuoer Feng,Zitao Liu,Wenbiao Ding,Xiaoxi Mao,Changjie Fan,Minlie Huang

论文链接

Robustness Testing of Language Understanding in Task-Oriented Dialog

 • ACL 2021 (Long Paper)

Jiexi Liu, Ryuichi Takanobu, Jiaxin Wen, Dazhen Wan, Hongguang Li, Weiran Nie, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang

论文链接

JointGT: Graph-Text Joint Representation Learning for Text Generation from Knowledge Graphs

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Pei Ke,Haozhe Ji,Yu Ran,Xin Cui,Liwei Wang,Linfeng Song,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接 代码下载

NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Fei Huang,Zikai Chen,Chen Henry Wu,Qihan Guo,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

PsyQA: A Chinese Dataset for Generating Long Counseling Text for Mental Health Support

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Hao Sun,Zhenru Lin,Chujie Zheng,Siyang Liu,Minlie Huang

论文链接

CoMAE: A Multi-factor Hierarchical Framework for Empathetic Response Generation

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Chujie Zheng,Yong Liu,Wei Chen,Yongcai Leng,Minlie Huang

论文链接

HyKnow: End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Hybrid Knowledge Management

 • Findings of ACL 2021 (Long Paper)

Silin Gao,Ryuichi Takanobu,Wei Peng,Qun Liu,Minlie Huang

论文链接

Stylized Story Generation with Style-Guided Planning

 • Findings of ACL 2021 (Short Paper)

Xiangzhe Kong,Jialiang Huang,Ziquan Tung,Jian Guan,Minlie Huang

论文链接

EARL: Informative Knowledge-Grounded Conversation Generation with Entity-Agnostic Representation Learning

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Hao Zhou,Minlie Huang,Yong Liu,Wei Chen,Xiaoyan Zhu

Transferable Persona-Grounded Dialogues via Grounded Minimal Edits

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Chen Henry Wu,Yinhe Zheng,Xiaoxi Mao,Minlie Huang

论文链接

Self-training Improves Pre-training for Few-shot Learning in Task-oriented Dialog Systems

 • EMNLP 2021(Long Paper)

Fei Mi, Wanhao Zhou, Fengyu Cai, Lingjing Kong, Minlie Huang, Boi Faltings

论文链接

When does Further Pre-training MLM Help? An Empirical Study on Task-Oriented Dialog Pre-training

 • EMNLP 2021(The Second Workshop on Insights from Negative Results in NLP)

Qi Zhu, Yuxian Gu, Lingxiao Luo, Bing Li, Cheng Li, Wei Peng, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Turn-Level User Satisfaction Estimation in E-commerce Customer Service

 • ECNLP 2021

Runze Liang, Ryuichi Takanobu, Fenglin Li, Ji Zhang, Haiqing Chen, Minlie Huang

Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation

 • SIGDIAL 2020 (Best Paper)

Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

论文链接

A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset

 • NLPCC 2020 (Best Student Paper)

Yida Wang, Pei Ke, Yinhe Zheng, Kaili Huang, Yong Jiang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

A Self-Training Method for Machine Reading Comprehension with Soft Evidence Extraction

 • ACL 2020

Yilin Niu, Fangkai Jiao, Mantong Zhou, Ting Yao, Jingfang Xu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems

 • ACL 2020 (Demo Paper)

Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Dialogue Distillation: Open-domain Dialogue Augmentation Using Unpaired Data

 • EMNLP 2020 (Long Paper)

Rongsheng Zhang, Yinhe Zheng, Jianzhi Shao, Xiaoxi Mao, Yadong Xi, Minlie Huang

论文链接

Language Generation with Multi-Hop Reasoning on Commonsense Knowledge Graph

 • EMNLP 2020 (Long Paper)

Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

SentiLARE: Sentiment-Aware Language Representation Learning with Linguistic Knowledge

 • EMNLP 2020 (Long Paper)

Pei Ke, Haozhe Ji, Siyang Liu, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Robustness Verification for Transformers

 • ICLR 2020

Zhouxing Shi, Huan Zhang, Kai-Wei Chang, Minlie Huang

论文链接

Robustness to Modification with Shared Words in Paraphrase Identification

 • Findings of EMNLP 2020 (Short Paper)

Zhouxing Shi, Minlie Huang

论文链接

Continual Learning for Natural Language Generation in Task-oriented Dialog Systems

 • Findings of EMNLP (Long Paper)

Fei Mi, Liangwei Chen, Mengjie Zhao, Minlie Huang, Boi Faltings

论文链接

Difference-aware Knowledge Selection for Knowledge-grounded Conversation Generation

 • Findings of EMNLP 2020 (Long Paper)

Chujie Zheng, Yunbo Cao, Daxin Jiang, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Learning Goal-oriented Dialogue Policy with Opposite Agent Awareness

 • AACL 2020

Zheng Zhang, Lizi Liao, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua, Zitao Liu, Yan Huang, Minlie Huang

论文链接

A Pre-training Based Personalized Dialogue Generation Model with Persona-sparse Data

 • AAAI 2020

Yinhe Zheng, Rongsheng Zhang, Xiaoxi Mao, Minlie Huang

论文链接

Challenges in Building Intelligent Open-domain Dialog Systems

 • TOIS 2020, 38(3): 1-32

Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Jianfeng Gao

论文链接

A Knowledge-Enhanced Pretraining Model for Commonsense Story Generation

 • TACL 2020

Jian Guan, Fei Huang, Zhihao Zhao, Minlie Huang

论文链接

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset

 • TACL 2020

Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接

Robust Reading Comprehension with Linguistic Constraints via Posterior Regularization

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2020, 28: 2500-2510

Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Out-of-domain Detection for Natural Language Understanding in Dialog Systems

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2020, 28: 1198-1209

Yinhe Zheng, Guanyi Chen, Minlie Huang

论文链接

Generating Commonsense Explanation by Extracting Bridge Concepts

 • AACL 2020 (Long Paper)

Haozhe Ji, Pei Ke, Shaohan Huang, Furu Wei, Minlie Huang

论文链接 代码下载

ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform

 • ACL 2019 (Best Demo Paper Nomination)

Sungjin Lee, Qi Zhu, Ryuichi Takanobu, Xiang Li, Yaoqin Zhang, Zheng Zhang, Jinchao Li, Baolin Peng, Xiujun Li, Minlie Huang, Jianfeng Gao

论文链接

ARAML: A Stable Adversarial Training Framework for Text Generation

 • EMNLP 2019

Pei Ke, Fei Huang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Long and Diverse Text Generation with Planning-based Hierarchical Variational Model

 • EMNLP 2019

Zhihong Shao, Minlie Huang, Jiangtao Wen, Wenfei Xu, Xiaoyan Zhu

论文链接

User Attention-guided Multimodal Dialog Systems

 • SIGIR 2019

Chen Cui, Wenjie Wang, Xuemeng Song, Minlie Huang, Xin-Shun Xu, Liqiang Nie

论文链接

ChID: A Large-scale Chinese IDiom Dataset for Cloze Test

 • ACL 2019

Chujie Zheng, Minlie Huang, Aixin Sun

论文链接

Domain-Constrained Advertising Keyword Generation

 • WWW 2019

Hao Zhou, Minlie Huang, Yishun Mao, Changlei Zhu, Peng Shu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Aggregating E-commerce Search Results from Heterogeneous Sources via Hierarchical Reinforcement Learning

 • WWW 2019

Ryuichi Takanobu, Tao Zhuang, Minlie Huang, Jun Feng, Haihong Tang, Bo Zheng

论文链接

Aspect-level Sentiment Analysis using AS-Capsules

 • WWW 2019

Yequan Wang, Aixin Sun, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Neural Multimodal Belief Tracker with Adaptive Attention for Dialogue Systems

 • WWW 2019

Zheng Zhang, Lizi Liao, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua

论文链接

A Hierarchical Framework for Relation Extraction with Reinforcement Learning

 • AAAI 2019

Ryuichi Takanobu, Tianyang Zhang, Jiexi Liu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Relation Mention Extraction from Noisy Data with Hierarchical Reinforcement Learning

 • arXiv

Jun Feng, Minlie Huang, Yijie Zhang, Yang Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Memory-augmented Dialogue Management for Task-oriented Dialogue Systems

 • TOIS 2019, 37(3): 1-30

Zheng Zhang, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Feng Ji, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu

论文链接

Story Ending Selection by Finding Hints from Pairwise Candidate Endings

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2019, 27(4): 719-729

Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Commonsense Knowledge Aware Conversation Generation with Graph Attention

 • IJCAI-ECAI 2018

Hao Zhou, Tom Yang, Minlie Huang, Haizhou Zhao, Jingfang Xu, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

An Interpretable Reasoning Network for Multi-Relation Question Answering

 • COLING 2018

Mantong Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

An Operation Network for Abstractive Sentence Compression

 • COLING 2018

Naitong Yu, Jie Zhang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Assigning personality/identity to a chatting machine for coherent conversation generation

 • IJCAI-ECAI 2018

Qiao Qian, Minlie Huang, Haizhou Zhao, Jingfang Xu, Xiaoyan Zhu

论文链接

A Weakly Supervised Method for Topic Segmentation and Labeling in Goal-oriented Dialogues via Reinforcement Learning

 • IJCAI-ECAI 2018

Ryuichi Takanobu, Minlie Huang, Zhongzhou Zhao, Fenglin Li, Haiqing Chen, Xiaoyan Zhu, Liqiang Nie

论文链接 代码下载

Chat More: Deepening and Widening the Chatting Topic via A Deep Model

 • SIGIR 2018

Wenjie Wang, Minlie Huang, Xin-Shun Xu, Fumin Shen, Liqiang Nie

论文链接

Generating Informative Responses with Controlled Sentence Function

 • ACL 2018

Pei Ke, Jian Guan, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Learning to Collaborate: Multi-Scenario Ranking via Multi-Agent Reinforcement Learning

 • WWW 2018

Jun Feng, Heng Li, Minlie Huang, Shichen Liu, Wenwu Ou, Zhirong Wang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Emotional Chatting Machine: Emotional Conversation Generation with Internal and External Memory

 • AAAI 2018

Hao Zhou, Minlie Huang, Tianyang Zhang, Xiaoyan Zhu, Bing Liu

论文链接 代码下载

Reinforcement Learning for Relation Classification from Noisy Data

 • AAAI 2018

Jun Feng, Minlie Huang, Li Zhao, Yang Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Augmenting End-to-End Dialogue Systems with Commonsense Knowledge

 • AAAI 2018

Tom Young, Erik Cambria, Iti Chaturvedi, Hao Zhou, Subham Biswas, Minlie Huang

论文链接

Linguistically Regularized LSTMs for Sentiment Classification

 • ACL 2017.

Qiao Qian, Minlie Huang, Jinhao Lei, Xiaoyan Zhu

论文链接

Encoding Syntactic Knowledge in Neural Networks for Sentiment Classification

 • TOIS 2017, 35(3): 1-27

Minlie Huang, Qiao Qian, Xiaoyan Zhu

论文链接

Context-aware natural language generation for spoken dialogue systems

 • COLING 2016

Hao Zhou, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

GAKE: Graph Aware Knowledge Embedding

 • COLING 2016

Jun Feng, Minlie Huang, Yang Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接 代码下载

Product Review Summarization by Exploiting Phrase Properties

 • COLING 2016

Naitong Yu, Minlie Huang, Yuanyuan Shi, Xiaoyan Zhu

论文链接

Attention-based LSTM for Aspect-level Sentiment Classification

 • EMNLP 2016

Yequan Wang, Minlie Huang, Li Zhao, Xiaoyan Zhu

论文链接

A Sentence Interaction Network for Modeling Dependence between Sentences

 • ACL 2016

Biao Liu, Minlie Huang, Song Liu, Xuan Zhu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Semi-Supervised Multinomial Naive Bayes for Text Classification by Leveraging Word-Level Statistical Constraint

 • AAAI 2016

Li Zhao, Minlie Huang, Ziyu Yao, Rongwei Su, Yingying Jiang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Modeling Rich Contexts for Sentiment Classification with LSTM

 • arXiv

Minlie Huang, Yujie Cao, Chao Dong

论文链接

Sentiment Extraction by Leveraging Aspect-Opinion Association Structure

 • CIKM 2015

Li Zhao, Minlie Huang, Jiashen Sun, Hengliang Luo, Xiankai Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Learning Tag Embeddings and Tag-specific Composition Functions in Recursive Neural Network

 • ACL 2015

Qiao Qian, Bo Tian, Minlie Huang, Yang Liu, Xuan Zhu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Clustering Aspect-related Phrases by Leveraging Sentiment Distribution Consistency

 • EMNLP 2014

Li Zhao, Minlie Huang, Haiqiang Chen, Junjun Cheng, Xiaoyan Zhu

论文链接

Ranking Sentiment Explanations for Review Summarization Using Dual Decomposition

 • CIKM 2014

Lei Fang, Qiao Qian, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

New Word Detection for Sentiment Analysis

 • ACL 2014

Minlie Huang, Borui Ye, Yichen Wang, Haiqiang Chen, Junjun Cheng, Xiaoyan Zhu

论文链接

Estimating feature ratings through an effective review selection approach

 • KAIS 2014, 38(2): 419-446

Chong Long, Jie Zhang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Ming Li, Bin Ma

论文链接

Finding Nuggets in IP Portfolios: Core Patent Mining through Textual Temporal Analysis

 • CIKM 2012

Po Hu, Minlie Huang, Peng Xu, Weichang Li, Adam K. Usadi, Xiaoyan Zhu

论文链接

Using First-order Logic to Compress Sentences

 • AAAI 2012

Minlie Huang, Xing Shi, Feng Jin, Xiaoyan Zhu

论文链接

Quality-biased Ranking of Short Texts in Microblogging Services

 • IJCNLP 2011

Minlie Huang, Yi Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Generating Breakpoint-based Timeline Overview for News Topic Retrospection

 • ICDM 2011

Po Hu, Minlie Huang, Peng Xu, Weichang Li, Adam K. Usadi, Xiaoyan Zhu

论文链接

Learning to Identify Review Spam

 • IJCAI 2011

Fangtao Li, Minlie Huang, Yi Yang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Recommending MeSH Terms for Annotating Biomedical Articles

 • JAMIA 2011.

Minlie Huang, Aurelie Neveol, Zhiyong Lu

论文链接

GeneTUKit: a software for document-level gene normalization

 • Bioinformatics 2011, 27(7): 1032-1033

Minlie Huang, Jingchen Liu, Xiaoyan Zhu

论文链接

Sentiment Analysis with Global Topics and Local Dependency

 • AAAI 2010

Fangtao Li, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Multi-Document Summarization by Information Distance

 • ICDM 2009

Chong Long, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Ming Li

论文链接

Answering Opinion Questions with Random Walks on Graphs

 • ACL 2009

Fangtao Li, Yang Tang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Towards Automatic Generation of Gene Summary

 • NAACL-HLT 2009 Workshop

Feng Jin, Minlie Huang, Zhiyong Lu, Xiaoyan Zhu

论文链接

A Generative Probabilistic Model for Multi-Label Classification

 • ICDM 2008

Hongning Wang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

论文链接

Discovering Patterns to Extract Protein-Protein Interactions from the Literature: Part II

 • Bioinformatics 2005 21(15):3294-3300.

Yu Hao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Ming Li

论文链接

Discovering patterns to extract protein-protein interactions from full texts

 • Bioinformatics 2004, 20(18): 3604-3612

Minlie Huang, Xiaoyan Zhu, Yu Hao, Donald G. Payan, Kunbin Qu, Ming Li

论文链接