CoAI

CEM: Commonsense-aware Empathetic Response Generation

 • AAAI 2022

Sahand Sabour, Chujie Zheng, Minlie Huang

论文链接 代码下载

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning

 • ACL 2022 (Long Paper)

Yuxian Gu,Xu Han,Zhiyuan Liu,Minlie Huang

论文链接

Continual Prompt Tuning for Dialog State Tracking

 • ACL 2022 (Long Paper)

Qi Zhu,Bing Li,Fei Mi,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

CTRLEval: An Unsupervised Reference-Free Metric for Evaluating Controlled Text Generation

 • ACL 2022 (Long Paper)

Pei Ke, Hao Zhou, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

代码下载

Rethinking and Refining the Distinct Metric

 • ACL 2022 (Short Paper)

Siyang Liu,Sahand Sabour,Yinhe Zheng,Pei Ke,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark

 • Findings of ACL 2022

Hao Sun,Guangxuan Xu,Jiawen Deng,Jiale Cheng,Chujie Zheng,Hao Zhou,Nanyun Peng,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

LOT: A Story-Centric Benchmark for Evaluating Chinese Long Text Understanding and Generation

 • TACL 2022

Jian Guan,Zhuoer Feng,Yamei Chen,Ruilin He,Xiaoxi Mao,Changjie Fan,Minlie Huang

论文链接

Curriculum-Based Self-Training Makes Better Few-Shot Learners for Data-to-Text Generation

 • IJCAI 2022

Pei Ke, Haozhe Ji, Zhenyu Yang, Yi Huang, Junlan Feng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

LaMemo: Language Modeling with Look-Ahead Memory

 • NAACL 2022

Haozhe Ji, Rongsheng Zhang, Zhenyu Yang, Zhipeng Hu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

On the Learning of Non-Autoregressive Transformers

 • ICML 2022

Fei Huang, Tianhua Tao, Hao Zhou, Lei Li, Minlie Huang

论文链接

End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Semi-Structured Knowledge Management

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Silin Gao; Ryuichi Takanobu; Antoine Bosselut; Minlie Huang

论文链接

AdvExpander: Generating Natural Language Adversarial Examples by Expanding Text

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Zhihong Shao,Zhongqin Wu,Minlie Huang

论文链接

COLD: A Benchmark for Chinese Offensive Language Detection

 • EMNLP 2022

Jiawen Deng, Jingyan Zhou, Hao Sun, Chujie Zheng, Fei Mi, Helen Meng, Minlie Huang

论文链接 代码下载

CDConv: A Benchmark for Contradiction Detection in Chinese Conversations

 • EMNLP 2022

Chujie Zheng, Jinfeng Zhou, Yinhe Zheng, Libiao Peng, Zhen Guo, Wenquan Wu, Zhengyu Niu, Hua Wu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

Constructing Highly Inductive Contexts for Dialogue Safety through Controllable Reverse Generation

 • Findings of EMNLP 2022

Zhexin Zhang, Jiale Cheng, Hao Sun, Jiawen Deng, Fei Mi, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Minlie Huang

Chaining Simultaneous Thoughts for Numerical Reasoning

 • Findings of EMNLP 2022

Zhihong Shao, Fei Huang, Minlie Huang

AutoCAD: Automatically Generate Counterfactuals for Mitigating Shortcut Learning

 • Findings of EMNLP 2022

Jiaxin Wen, Yeshuang Zhu, Jinchao Zhang, Jie Zhou, Minlie Huang

A Unified Dialogue User Simulator for Few-shot Data Augmentation

 • Findings of EMNLP 2022

Dazhen Wan, Zheng Zhang, Qi Zhu, Lizi Liao, Minlie Huang

Automatic Comment Generation for Chinese Student Narrative Essays

 • EMNLP 2022 (demo)

Zhexin Zhang, Jian Guan, Guowei Xu, Yixiang Tian and Minlie Huang