CoAI

CEM: Commonsense-aware Empathetic Response Generation

 • AAAI 2022

Sahand Sabour, Chujie Zheng, Minlie Huang

论文链接 代码下载

PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning

 • ACL 2022 (Long Paper)

Yuxian Gu,Xu Han,Zhiyuan Liu,Minlie Huang

论文链接

Continual Prompt Tuning for Dialog State Tracking

 • ACL 2022 (Long Paper)

Qi Zhu,Bing Li,Fei Mi,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

CTRLEval: An Unsupervised Reference-Free Metric for Evaluating Controlled Text Generation

 • ACL 2022 (Long Paper)

Pei Ke, Hao Zhou, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

代码下载

Rethinking and Refine The Metric Distinct

 • ACL 2022 (Short Paper)

Siyang Liu,Sahand Sabour,Yinhe Zheng,Pei Ke,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

On the Safety of Conversational Models: Taxonomy, Dataset, and Benchmark

 • Findings of ACL 2022

Hao Sun,Guangxuan Xu,Jiawen Deng,Jiale Cheng,Chujie Zheng,Hao Zhou,Nanyun Peng,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

LOT: A Benchmark for Evaluating Chinese Long Text Understanding and Generation

 • TACL 2022

Jian Guan,Zhuoer Feng,Yamei Chen,Ruilin He,Xiaoxi Mao,Changjie Fan,Minlie Huang

论文链接

Curriculum-Based Self-Training Makes Better Few-Shot Learners for Data-to-Text Generation

 • IJCAI 2022

Pei Ke, Haozhe Ji, Zhenyu Yang, Yi Huang, Junlan Feng, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

LaMemo: Language Modeling with Look-Ahead Memory

 • NAACL 2022

Haozhe Ji, Rongsheng Zhang, Zhenyu Yang, Zhipeng Hu, Minlie Huang

论文链接 代码下载

On the Learning of Non-Autoregressive Transformers

 • ICML 2022

Fei Huang, Tianhua Tao, Hao Zhou, Lei Li, Minlie Huang

论文链接

End-to-End Task-Oriented Dialog Modeling with Semi-Structured Knowledge Management

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Silin Gao; Ryuichi Takanobu; Antoine Bosselut; Minlie Huang

论文链接

AdvExpander: Generating Natural Language Adversarial Examples by Expanding Text

 • IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing

Zhihong Shao,Zhongqin Wu,Minlie Huang

论文链接