CoAI

KPT: Keyword-guided Pre-training for Grounded Dialog Generation

 • AAAI 2023

Qi Zhu,Fei Mi,Zheng Zhang,Yasheng Wang,Yitong Li,Xin Jiang,Qun Liu,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

论文链接

Generating Coherent Narratives by Learning Dynamic and Discrete Entity States with a Contrastive Framework

 • AAAI 2023

Jian Guan,Zhenyu Yang,Rongsheng Zhang,Zhipeng Hu,Minlie Huang

Tailoring Language Generation Models under Total Variation Distance

 • ICLR 2023

Haozhe Ji,Pei Ke,Zhipeng Hu,Rongsheng Zhang,Minlie Huang

EVA2.0: Investigating Open-domain Chinese Dialogue Systems with Large-scale Pre-training

 • Machine Intelligence Research

Yuxian Gu; Jiaxin Wen; Hao Sun; Yi Song; Pei Ke; Chujie Zheng; Zheng Zhang; Jianzhu Yao; Lei Liu; Xiaoyan Zhu; Minlie Huang

Bridging the Gap between Synthetic and Natural Questions via Sentence Decomposition for Semantic Parsing

 • TACL 2023

Yilin Niu,Fei Huang,Wei Liu,Jianwei Cui,Bin Wang,Minlie Huang

A chatbot for mental health support: exploring the impact of Emohaa on reducing mental distress in China

 • Frontiers in Digital Health

SahandSabour,WenZhang,XiyaoXiao,YuweiZhang,YinheZheng,JiaxinWen,JialuZhao,MinlieHuang

Synthetic Prompting: Generating Chain-of-Thought Demonstrations for Large Language Models

 • ICML 2023

Zhihong Shao,Yeyun Gong,Yelong Shen,Minlie Huang,Nan Duan,Weizhu Chen

Pre-Training to Learn in Context

 • ACL 2023

Yuxian Gu,Li Dong,Furu Wei,Minlie Huang

CASE: Aligning Coarse-to-Fine Cognition and Affection for Empathetic Response Generation

 • ACL 2023

Jinfeng Zhou,Chujie Zheng,Bo Wang,Zheng Zhang,Minlie Huang

MoralDial: A Framework to Train and Evaluate Moral Dialogue Systems via Moral Discussions

 • ACL 2023

Hao Sun,Zhexin Zhang,Fei Mi,Yasheng Wang,Wei Liu,Jianwei Cui,Bin Wang,Qun Liu,Minlie Huang

DecompEval: Evaluating Generated Texts as Unsupervised Decomposed Question Answering

 • ACL 2023

Pei Ke,Fei Huang,Fei Mi,Yasheng Wang,Qun Liu,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

PAL: Persona-Augmented Emotional Support Conversation Generation

 • Findings of ACL 2023

Jiale Cheng,Sahand Sabour,Hao Sun,Zhuang Chen,Minlie Huang

AugESC: Dialogue Augmentation with Large Language Models for Emotional Support Conversation

 • Findings of ACL 2023

Chujie Zheng,Sahand Sabour,Jiaxin Wen,Zheng Zhang,Minlie Huang

Click: Controllable Text Generation with Sequence Likelihood Contrastive Learning

 • Findings of ACL 2023

Chujie Zheng,Pei Ke,Zheng Zhang,Minlie Huang

Self-Supervised Sentence Polishing by Adding Engaging Modifiers

 • ACL-DEMO 2023

Zhexin Zhang,Jian Guan,Xin Cui,Yu Ran,Bo Liu,Minlie Huang

Enhancing Offensive Language Detection with Data Augmentation and Knowledge Distillation

 • Research 2023

Jiawen Deng,Zhuang Chen,Hao Sun,Zhexin Zhang,Jincenzi Wu,Satoshi Nakagawa,Fuji Ren,Minlie Huang

Building Multi-domain Dialog State Trackers from Single-domain Dialogs

 • EMNLP 2023

Qi Zhu,Zheng Zhang,Xiaoyan Zhu,Minlie Huang

Re3 Dial:Retrieve, Reorganize and Rescale Conversations for Long-Turn Open-Domain Dialogue Pre-training

 • EMNLP 2023

Jiaxin Wen,Hao Zhou,Jian Guan,Jie Zhou,Minlie Huang

Unveiling the Implicit Toxicity in Large Language Models

 • EMNLP 2023

Jiaxin Wen,Pei Ke,Hao Sun,Zhexin Zhang,Chengfei Li,Jinfeng Bai,Minlie Huang

Multi-Source Probing for Open-Domain Conversational Understanding

 • EMNLP 2023

Yuanxi Li,Hao Zhou,Jie Zhou,Minlie Huang

Enhancing Long-form Text Generation in Mental Health with Task-adaptive Tokenization

 • EMNLP 2023

Siyang Liu,Naihao Deng,Sahand Sabour,Yilin Jia,Minlie Huang,Rada Mihalcea

InstructSafety: A Unified Framework for Building Multidimensional and Explainable Safety Detector through Instruction Tuning

 • Findings of EMNLP 2023

Zhexin Zhang,Jiale Cheng,Hao Sun,Jiawen Deng,Minlie Huang

Enhancing Retrieval-Augmented Large Language Models with Iterative Retrieval-Generation Synergy

 • Findings of EMNLP 2023

Zhihong Shao,Yeyun Gong,yelong shen,Minlie Huang,Nan Duan,Weizhu Chen