CoAI

Large Language Models Are Not Robust Multiple Choice Selectors

  • ICLR 2024(Spotlight)

Chujie Zheng,Hao Zhou,Fandong Meng,Jie Zhou,Minlie Huang

MiniLLM: Knowledge Distillation of Large Language Models

  • ICLR 2024

Yuxian Gu,Li Dong,Furu Wei,Minlie Huang

Language Model Decoding as Direct Metrics Optimization

  • ICLR 2024

Haozhe Ji,Pei Ke,Hongning Wang,Minlie Huang

ToRA: A Tool-Integrated Reasoning Agent for Mathematical Problem Solving

  • ICLR 2024

Zhibin Gou*,Zhihong Shao*,Yeyun Gong,yelong shen,Yujiu Yang,Minlie Huang,Nan Duan,Weizhu Chen

Depression Detection in Clinical Interviews with LLM-Empowered Structural Element Graph

  • NAACL 2024

Zhuang Chen, Jiawen Deng, Jinfeng Zhou, Jincenzi Wu, Tieyun Qian, Minlie Huang

Language Models Hallucinate, but May Excel at Fact Verification

  • NAACL 2024

Jian Guan, Jesse Dodge, David Wadden, Minlie Huang, Hao Peng